Witaj
Gość

Wątek: Regulamin działu: Serwery prywatne | Rules of section: Private servers  (Przeczytany 3773 razy)

 • ********
 • Wiadomości: 1826

 • Pochwał: 671

 • Try Me
W związku z tym, iż na naszym forum prezentują swoje serwery osoby, które nie znają języka polskiego, regulamin tego działu będzie również po angielsku.Regulamin działu: Serwery prywatne
Rules of section: Private servers« Ostatnia zmiana: Grudzień 18, 2015, 11:00:51 am wysłana przez Soulern »


 • ********
 • Wiadomości: 1826

 • Pochwał: 671

 • Try Me
Regulamin działu: Serwery prywatne
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 15, 2015, 09:32:00 pm »
W dziale Serwery prywatne wymagane jest przestrzeganie następujących zasad:

1. Jest to dział informacyjny, służący wymianie informacji na tematy związane z poszczególnymi prywatnymi serwerami Lineage 2.
2. W prezentacjach dopuszczalne są wyłącznie informacje mające bezpośredni związek z serwerem.
W skrócie wygląda to tak: Posty typu "Wczoraj udało mi się wbić Arcane Mace na +7", czy też "Ten i tamten mnie zabił"- są uznawane jako wartościowe.
3. Zabronione jest reklamowanie innego serwera, niż ten, któremu dany temat jest poświęcony.
Za reklamowanie uważa się m.in. zamieszczanie linków do stron/prezentacji innych serwerów i zapraszanie na inny serwer.
4. Jeden serwer to jeden temat z jego prezentacją.
5. W przypadku "spamowania" prezentacjami użytkownik może otrzymać ostrzeżenie.
6. Publikowane prezentacje muszą spełniać warunki wymienione poniżej, w części "Jak prezentować serwer". Wszystkie posty i tematy niezgodne z podanymi niżej zasadami będą usuwane.
7.  Działy: Szukam serwera, Klany oraz Zapowiedzi posiadają odrębne regulaminy - prosimy się do nich stosować.

Wszystkim, którzy włożą w prezentacje serwerów swój czas i pracę – serdecznie dziękujemy!
Efektami waszej pracy będą cieszyć się użytkownicy i osoby odwiedzające nasze forum.
Za widoczne starania w prezentowaniu serwerów przewidujemy pochwały.
W razie jakichkolwiek wątpliwości nasi moderatorzy chętnie służą pomocą.

W kwestiach nieuregulowanych przez powyższe zasady zastosowanie ma Ogólny Regulamin Forum.Jak prezentować serwer:
Nie jest wymagane, aby prezentacja była napisana w języku polskim, ale jeśli już będzie, postarajmy się zwrócić uwagę na język, ortografię i formy gramatyczne. Małe błędy będą poprawiane przez moderatorów - oczywiście w granicach możliwości.

Tytuł tematu:

Przykłady:
[L2OFF] L2ForMoney - H5 x 5 - START 01.01.2016
[L2J] L2Just43months - IL x 55 - OPEN BETA 31.12.2015

Pliki:
Aby umieścić prezentację w odpowiednim poddziale, musimy sprawdzić na jakich plikach stoi serwer ( L2j / L2off ).

Gdzie prezentujemy serwer:
- Jeśli prezentujemy serwer, który nie jest jeszcze otwarty, umieszczamy jego prezentację w dziale Zapowiedzi. Po jego starcie moderator przeniesie temat do odpowiedniego działu L2j/off.
- Jeśli prezentujemy serwer, który jest już otwarty, umieszczamy jego prezentację w odpowiednim dziale:
L2j oraz projekty bazujące na javie prezentujemy w dziale L2j
L2off prezentujemy w dziale L2off

Dalsza część tematu powinna zawierać:
Nazwę serwera, kronikę, raty oraz datę startu (ewentualnie datę startu OBT), tak aby inni użytkownicy forum nie mieli wątpliwości co do zawartości tematu.

Niezbędne informacje, które należy podać w prezentacji serwera:
1. Nazwa serwera.
2. Działający Link do strony serwera.
3. Działający Link do forum serwera.
4. Informacje o ratach

EXP: xx
DROP: xx
ADENA: xx
QUEST: xx
SPOIL: xx
5. Opis serwera.
6. Co oferuje, co działa, itp.
7. Informacje o sprzęcie, na jakim stoi.
8. Ilość graczy online (średnia).

Jeżeli nie uda się wam zdobyć tych informacji, to należy się zastanowić nad tym na ile jest to poważny serwer. Każdy administrator poważnego serwera publikuje podstawowe informacje o swoim projekcie.

Dziękujemy i zapraszamy do prezentacji i dyskusji!Regulamin w obecnej treści wchodzi w życie z dn. 16.12.2015 r.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 16, 2015, 09:39:15 pm wysłana przez Shanique »


 • ********
 • Wiadomości: 1826

 • Pochwał: 671

 • Try Me
Rules of section: Private servers
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 15, 2015, 09:36:09 pm »
In the section of private servers you're required to follow following rules:

1. This is an informative section, for the exchange of information on topics related to individual private servers of Lineage 2.
2. In the presentations are allowed only informations of direct relevance to the server.
In short, it looks like this: Posts like "Yesterday, I was able to make Arcane Mace on +7" or "This or that one, killed me" - are recognized as valuable.
3. It is forbidden to advertise a different server, than the one that is dedicated to a particular topic.
As an advertising considered is: posting links to pages of other servers / presentation of other servers and inviting to another server.
4. One server = one topic with presentation.
5. In case of "spamming" with the same presentations you may receive a warning.
6. Published presentations must meet the conditions listed below, in the section "How to present server". All posts and topics inconsistent with the rules listed below will be deleted.

To all those who will put on presentations of servers your time and work - Thank You!
The effects of your work will enjoy the users and visitors of our forums.
For visible efforts in presenting servers you can expect the praise.
If you have any doubt, our moderators will be happy to help.

In matters that are not covered by these rules apply General Forum Rules.How to present server:
It is not required that the presentation has to be written in Polish, let's pay attention to the language, spelling and grammar. Small errors will be corrected by the moderators - of course within the limits of possibility.

Topic title:

Examples:
[L2Off] L2ForMoney - H5 x5 - START 01.01.2016
[L2J] L2Just43months - IL x 55 - OPEN BETA 31.12.2015


Files:
To place the presentation in the appropriate section, you have to know what files the server has (L2j/L2off).

Where we present the server:
- If you present a server that is not open yet, you have to put its presentation in the Zapowiedzi (announcement) section. After server start moderator will move the presentation to the appropriate section L2j/off.
- If you present a server that is already open, put its presentation in the appropriate section:
L2j and projects based on Java are presented in section L2j
L2Off are presented in the section L2off

The rest of the topic should include:
The server name, chronicle, rates and start date (or date of OBT start), so that other forum members had no doubt about the contents of the subject.

Necessary information to be provided in the presentation of the server:
1. The name of the server.
2. Working Link to the server.
3. Working Link to the forum of server.
4. Information about rates:
EXP: xx
DROP: xx
ADENA: xx
QUEST: xx
SPOIL xx:
etc.
5. A description of the server.
6. What features, what is working.
7. Information about the hardware on which server stands.
8. Number of players online (average).

Thank you and welcome to the presentation and discussion!
« Ostatnia zmiana: Grudzień 16, 2015, 09:39:20 pm wysłana przez Shanique »